2019-08-01

System Zarządzania Jakością

Polityka jakości w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świeciu

 


1. Kierunkiem działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świeciu jest dążenie do wypracowania takich metod aby wykonywana przez nas praca spełniała wymagania bezpieczeństwa zdrowotnego społeczności powiatu świeckiego przynosząc klientom maksymalne korzyści i zadowolenie.
W zakresie czynności kontrolnych jakość oznacza:
• obiektywne ustalanie wartości wymaganych cech względem stanu kontrolowanych obiektów, stanu faktycznego, przy nakładach stosowanych do wagi problemu, zwracania w miarę możliwości uwagi na to, aby wyniki czynności kontrolnych były reprezentowane dla problemu i przynosiły korzyści dla klientów,
• terminowe sporządzanie sprawozdań z inspekcji zawierające wszelkie informacje potrzebne dla podmiotów przedstawione w formie obiektywnej, jasnej i przejrzystej,
• przekazywanie informacji umożliwiających diagnostykę stanu faktycznego oraz pozwalających na podjęcie właściwych działań w celu bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi i środowiska,
• opracowanie pełnej dokumentacji działalności inspekcyjnej, jej archiwizacji w zakresie zgodnym z przepisami szczególnymi w takiej formie, aby była dostępna i bezpieczna.
2. Utrzymanie i promocja jakości jest obowiązkiem każdego pracownika.

3. W celu zapewnienia najwyższej jakości wdrożymy system jakości zgody z normą PN-EN ISO/IEC 17020.
Dzięki systemowi jakości dążyć będziemy do tego, aby:
• osiągnąć wysoką jakość sprawowanego nadzoru w zakresie:
- higieny żywienia, żywności,
- epidemiologii,
- higieny komunalnej,
- higieny pracy,
- higieny dzieci i młodzieży,
- zapobiegawczego nadzoru sanitarnego uwzględniając potrzeby i interesy 
klientów w zdrowiu publicznym,
• wdrożyć wysoką jakość działań na rzecz ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności skoncentrować się na zapobieganiu powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych,
• opracować procedury i instrukcje dotyczące czynności kontrolnych, a następnie dokładnie wykorzystywać zapisy powyższych dokumentów w protokołach z przeprowadzania kontroli,
• doskonalić politykę jakości w zakresie organizacji, zarządzania i działalności technicznej,
• zapewnić aby przebieg czynności inspekcyjnych był odtwarzalny w dokumentach w określonym czasie,
• zapewnić aby wszystkie ważne dokumenty i kontrolne obiekty były monitorowane z zachowaniem ochrony danych osobowych i tajemnicy służbowej,
• działania mające wpływ na wynik pracy poddawać okresowym auditom wewnętrznym przeprowadzanym przez osoby kompetentne i nie związane z auditowanym obszarem.

4. Realizacja systemu jakości zostanie zagwarantowana poprzez:
• zatrudnienie personelu posiadającego kwalifikacje zawodowe oraz stałe szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
• utrzymanie bazy lokalowej w zadowalającym stanie technicznym,
• przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Profesjonalnej.

5. Deklaracja polityki jakości.
Jako Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świeciu deklaruję swoje zaangażowanie w realizacje polityki jakości oraz zapewniam przeznaczenie na powyższy cel odpowiednich środków finansowych.
Za nadzór nad realizacją polityki jakości czynię osobę pełniącą obowiązki Specjalisty ds. Jakości w zarządzanej przeze mnie jednostce inspekcyjnej.


Cele Polityki Jakości w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świeciu


Celem wdrożenia Systemu Jakości jest:
• Wysoka jakość sprawowanego nadzoru w zakresie:
- higieny żywności i żywienia,
- epidemiologii,
- higieny komunalnej,
- higieny pracy,
- higieny dzieci i młodzieży,
- zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
• Wysoka jakość działań na rzecz ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności na rzecz zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.
• Zatrudnianie wysoko wyspecjalizowanej i doświadczonej kadry, która w sposób ciągły rozwija się i podnosi swoje kwalifikacje, zna procedury kontroli oraz metody oceny wyników kontroli.
• Ciągłe doskonalenie systemu jakości w nadzorze.

Bazując na fachowej kadrze i stosując ustalone procedury działania jesteśmy w stanie sprostać wyznaczonym celom, służyć radą i zapewnić wysoką jakość działań kontrolnych.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się