2019-08-01

Zadania

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

  • higieny środowiska,
  • higieny pracy w zakładach pracy,
  • higieny radiacyjnej,
  • higieny procesów nauczania i wychowania,
  • higieny wypoczynku i rekreacji,
  • zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
  • higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,

w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu realizuje zadania  poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także poprzez prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej.

 

 

Promocja Zdrowia

Zadania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia realizowane są zgodnie z ustawą o Inspekcji Sanitarnej przez Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, który inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo - zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych ludności.
W szczególności:
• inicjuje i wytacza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzuje zasady higieny i racjonalnego żywienia 
• pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia 
• ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez placówki oświatowo - wychowawcze, zakłady opieki zdrowotnej i inne zakłady, instytucje i organizacje 
• udziela porad w zakresie profilaktyki i eliminowania negatywnego wpływu czynników, zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi


Realizowane interwencje programowe i nieprogramowe:
1. Profilaktyka chorób zakaźnych: w tym min. „Profilaktyka HIV/AIDS” i zapobieganie zakażeniom meningokokowym 
2. Zapobieganie próchnicy zębów - realizacja programu "Radosny Uśmiech - Radosna Przyszłość”
3 . Profilaktyka chorób nowotworowych .
4. Zapobieganie zatruciom i zakażeniom pokarmowym 
5. Popularyzowanie zasad zdrowego stylu życia - m.in. realizacja krajowego programu „Trzymaj Formę” 
6. Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu

Działania akcyjne, to m.in.:
• Światowy Dzień Zdrowia 
• Światowy Dzień bez Tytoniu 
• Światowy Dzień Rzucania Palenia 
• Światowy Dzień Walki z AIDS i kampanie społeczne w zakresie HIV/AIDS
Inne działania:
• Poradnictwo dla osób zajmujących się edukacją zdrowotną i promocją zdrowia 
• Udostępnianie materiałów edukacyjno - informacyjnych 
• Wypożyczanie  Video i DVD 
• Wspieranie samorządów, instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych we wdrażaniu i realizacji programów oraz innych przedsięwzięć prozdrowotnych.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się